Ценовник

за коришћење воде и канализационих услуга ЈП „Водовод“ Врање

 

I

Овим ценовником утврђује се цена за утрошак воде и канализационих услуга за све потрошаче ЈП „Водовод“ Врање

II

Вода за људске и техничке потребе и коришћење канализаионих услуга са јавног водовода наплаћиваће се по категоријама корисника и то:

Ред. Бр. Корисници Јед. мере Нова цена воде Стара цена воде Нова цена канализације Стара цена канализације Нова цена укупно Стара цена укупно Индекс
2

Предузећа, правна лица и установе
републичког значаја

м3 117,22 96,70 64,57 53,27 181,79 149,97 121,22
1 Домаћинства- физичка лица м3 43,32 35,74 25,26 20,83  68,58 56,57 121,22
2

Предузећа, правна лица и установе
републичког значаја

м3 117,22 96,70 64,57 53,27 181,79 149,97 121,22
3 Установе просвете, установе које се
финансирају из буџета града
м3 27,30 22,52 18,30 15,10 45,60 37,62 121,22
4 Здравствени центар м3 43,32 35,74 25,26 20,83 68,58 56,57 121,22
5 Спорт клубови, политички органи, Црквена општина,
корисници социјалне помоћи
м3 10,38  8,57 9,70 7,99 20,08 16,56 121,22

 

III

Цена канализационих услуга за домаћинства која су прикључена на градску канализациону мрежу, а нису прикључена на градску водоводну мрежу наплаћиваће се на основу потрошње воде од 5м3 по члану домаћинства месечно.

IV

ЈП „Водовод“ Врање наплаћиваће инвестициони динар у износу од 5 дин/м3 утрошене воде од корисника: физичких лица, предузећа и установа (правних лица) и Здравственог центра (ред.бр. 1, 2 и 4)..
Средства прикупљена на овај начин неће се сматрати приходом предузећа и прикупљаће се на посебни инвестициони рачун за потребе укупног система водоснабдевања.

V

Датум примене нових цена за сва правна и физичка лица је у скаду са решењем градског већа.
Даном ступања на снагу овог ценовника престају да важе цене воде и канализационих услуга по решењу градског већа града Врања број 06-18/2013-04 од 01.02.2013.

ЈП „Водовод“ Врање