У току је и изградња фекалне канализационе мреже и атмосферске канализације у индустријској зони „Бунушевац“ у Врању, профила Ø 250 мм у дужини од 262 м.

Укупна вредност радова за  изградњу фекалне канализационе мреже износи 1.863.204,40 динара без ПДВ-а, а укупна вредност радова за  изградњу атмосферске канализације износи 1.104.269,40 динара без ПДВ-а. ЈП „Водовод“ Врање се обавезује да уговорене радове изведе у року од 30 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

bunusevac1 bunusevac2