Општи део

Tехничка спецификација

Критеријуми за доделу уговора

Модел уговора

Образац структуре цена

Одлука о спровођењу поступка

Опис критеријума за квалитативни избор привредних субјеката са упутствима

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Образац трошкова припреме понуде