Критеријуми за доделу уговора

Образац структуре цена

Образац трошкова припреме понуде

Општи део и предмет набавке

Техничка спецификација

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Уговор