Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи део и предмет набавке

Модел уговора

Образац структуре цене коштања

Образац трошкова припреме понуде

Техничка спецификација