Општи део

Упуство понуђачима како да сачине понуду

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Образац трошкова припреме понуде

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

Образац структуре цена