Одлука о додели оквирног споразума

Образац структуре цена

Образац трошкова припреме понуде

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упуствима

Упуство понуђачима како да сачине понуду

Модел – Оквирни споразум

Општи део

Техничка спецификација