Обавештење о додели уговора закључених на основу оквирног споразума

Општи део-подаци о предмету набавке

Општи део и предмет набавке

Образац трошкова припреме понуде

Упутство понуђачима како да сачине понуду

 

ПАРТИЈА 1

Одлука о додели оквирног споразума – Партија 1

Модел оквирног споразума

Образац структуре цена

Техничка спецификација

 

ПАРТИЈА 2

Одлука о додели оквирног споразума Партија -2

Модел оквирног споразума

Образац цене коштања

Техничка спецификација

 

ПАРТИЈА 3

Одлука о додели оквирног споразума Партија- 3

Модел оквирног споразума

Образац структуре цена

Техничка спецификација, партија 3

 

ПАРТИЈА 4

Одлука о додели оквирног споразума Партија – 4

Модел оквирног споразума

Структура цене коштања

Tehnička specifikacija, partija 4