Обавештење о додели уговора

Јавни позив

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део и предмет набавке

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Образац трошкова припреме понуде

 

ПАРТИЈА 1    ВОДОМЕРИ

Модел оквирног споразума

Образац цене коштања

Техничка спецификација

 

ПАРТИЈА 2   РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОДОМЕРЕ

Модел оквирног споразума

Образац структуре цене коштања

Техничка спецификација

 

ПАРТИЈА  3    СЕРВИС И ОВЕРА ВОДОМЕРА

Модел оквирног споразумаОбразац структуре цене коштања

Образац структуре цене коштања

Техничка спецификација