Јавни позив

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта са упутствима

Општи део и предмет набавке- 2022

Техничка спецификација- 2022

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Модел уговора-2022

Образац структуре цене коштања-2022

Образац трошкова припреме понуде