Јавни позив

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Општи део и предмет набавке

Образац трошкова припреме понуде

 

ПАРТИЈА 1

Критеријуми за доделу уговора партија 1

Модел оквирног споразума партија 1

Образац структуре цена партија 1

Техничка спецификација партија 1

 

ПАРТИЈА 2

Критеријуми за доделу уговора партија 2

Модел оквирног споразума партија 2

Образац структуре цена партија 2

Техничка спецификација партија 2

 

ПАРТИЈА 3

Критеријуми за доделу уговора партија 3

Модел оквирног споразума партија 3

Образац структуре цена партија3

Техничка спецификација партија 3