Јавни позив

Општи део-подаци о предмету набавке

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Критеријуми за доделу уговора

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Образац трошкова припреме понуде

Образац структуре цене

Модел уговора

Техничке карактеристике