Одлука о додели уговора

Општи део

Упуство понуђачима како да сачине понуду

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Образац трошкова припреме понуде

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

Образац структуре цена