Јавни позив

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Модел оквирног споразума

Образац структуре цена

Образац трошкова припреме понуде

Општи део-подаци о предмету набавке

Техничка спецификација