Критеријуми за доделу уговора

Модел уговора

Образац структуре цена

Образац трошкова припреме понуде

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упуствима 2022

Општи део и предмет набавке

Техничка спецификација

Упустви понуђачима како да сачине понуду