Критеријум за доделу уговора

Јавни позив

Образац структуре цене

Образац трошкова припреме понуде

Општи део и предмет набавке

Уговор

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Техничка спецификација -хлор