Критеријуми за доделу уговора

Образац структуре цене

Образац тршкова припреме понуде

Оквирни споразум

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део и предмет набавке

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Техничка спецификација