Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Образац трошкова припреме понуде

Модел оквирног споразума

Општи део и предмет набавке

Техничка спецификација

Образац структуре цена