Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима