Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део и предмет набавке

Техничка спецификација

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Модел оквирног споразума

Образац структуре цена

Образац трошкова припреме понуде