ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део и предмет набавке

Техничка спецификација

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Модел уговора

Образац структуре цене

Образац трошкова припреме понуде