Критеријуми за доделу уговора

Модел оквирног споразума

Образац трошкова припреме понуде

Опис критеријума за квалитативни избор субјекта са упутствима

Општи део и предмет набавке

Техничка спецификација

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Образац структуре цена

Уговор