Општи део- подаци о предмету набавке

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Критеријуми за доделу уговора

Техничка спецификација

Образац структуре цена

Модел уговора за услуге