Критеријуми за доделу уговора

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутством

Модел уговора

Општи део и предмет набавке

Образац структуре цене коштања

Образац трошкова припреме понуде

Техничка спецификација