Критерујуми за доделу уговора

Образац структуре цене коштања партија један

Образац структуре цене коштања партија два

Образац структуре цене коштања партија три

Техничка спецификација партија један

Техничка спецификација партија два

Техничка спецификација партија три

Образац трошкова припреме понуде

Упуство понуђачима како да сачине понуду

Опис ктитеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део – подаци о предмету набавке