Одлука о обустави-анализа воде

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Образац структуре цена

Образац трошкова припреме понуде

Општи део- подаци о предмету набавке

Модел уговора

Техничка спецификација