Обавештење о додели уговора закључених на основу оквирног споразума

Одлука о додели оквирног споразума

Критеријуми за доделу уговора

Образац трошкова припреме понуде

Опис критеријумаза квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део и предмет набавке

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Модел оквирног споразума

Образац структуре цена

Техничка спецификација